ANA'S Definition of Nursing

Nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, communities, and populations.

Định nghĩa về Điều dưỡng của Hiệp hội Điều dưỡng Mỹ

Điều dưỡng là sự bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khoẻ và các khả năng; dự phòng bệnh và sang thương; xoa dịu nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng con người; tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN

Thông Báo  |  Tin Tức
Điều Dưỡng Chuyên Khoa  |  Điều Dưỡng Với Những Chuyên Đề
Nghiên Cứu Khoa Học  |  Đào Tạo Điều Dưỡng  |  Quản Lý Điều Dưỡng


Vietnam Nurses Forum